English | עברית

חוות הגמלים בנגב - טיולי גמלים אונליין

תנאי השימוש ומדיניות הביטול

כללי

 1. הכתוב בתנאי שימוש אלה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 2. חוות הגמלים בנגב מגדלת ומטפחת גמלי רכיבה ועוסקת בטיולי גמלים, אירוח מדברי, הלנה והדרכת שטח. אתר זה מיועד להזמנות מקוונות של טיולים גמלים מטעם החווה.
 3. מחירי העלות לטיולים המוצעים להזמנה משתנים בהתאם לסוג הטיול. כמו כן, העלות משתנית בין מבוגר ובין ילד (גיל 12 ומטה).
 4. בהזמנת טיול - מספר המבוגרים חייב להיות שווה או גדול ממספר הילדים.במידה וחסרים מבוגרים ניתן ליצוק קשר במייל לפני ההזמנה ואנו נבדוק האפשרות להקצאת מדריכים נוספים שירכבו עם הילדים.
 5. גלישה באתר ו/או רכישת הטיולים המוצעים בו מהווה את הסכמתך, לקבל ולנהוג לפי תנאי שימוש אלו. לכן, אם אינך מסכים לאחד מן התנאים הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. כמו כן, חוות הגמלים בנגב (להלן: "הנהלת האתר") שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 6. ביצוע הזמנה תתאפשר רק אם מבצע ההזמנה, בין אם זה אדם ובין אם זה גוף משפטי, מצהיר ומתחייב כי הוא מעל גיל 18, בעל כשרות משפטית להתקשר עם הנהלת האתר בהתאם לתנאי שימוש אלה או שהינו מתחת לגיל 18 ומבקר באתר בהסכמת ו/או בפיקוח ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי שלו ו/או באישורו וכי אם מבצע הזמנה מטעם עמותה ו/או חברה ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם, הרי מצהיר כי הוא מוסמך לבצע פעולה באתר לטובת אותו גוף וכי הוא אחראי באופן אישי לפעולתו באתר. בנוסף, מבצע ההזמנה מצהיר ומתחייב כי מחזיק על שמו כרטיס אשראי תקף אשר הונפק כדין וניתן לסליקה במדינת ישראל.
 7. הנהלת האתר רשאית שלא לאפשר לאדם ו/או לכל קבוצת אנשים להשתמש באתר, בין אם אושר שימוש קודם באתר ובין אם לא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הסבר ו/או במתן הודעה מוקדמת.
 8. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי הטיולים באתר בלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהיה מפורסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
 9. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הנחות והטבות בהתאם לשירותים המוצעים בחוות הגמלים בנגב. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הנחות והטבות אלה, להחליפם או לשנותם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

רכישה באתר

 1. לצורך ביצוע תהליך הרכישה, על הלקוח למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי שברשותו ומספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי. הנהלת חוות הגמלים רשאית לבקש פרטים נוספים במידת הצורך.
 2. בהמשך לאמור לעיל, רכישה תיחשב למושלמת אך ורק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת האשראי.
 3. אם יתברר שכרטיס האשראי של לקוח שביצע הזמנה באתר אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה או שהטיול המבוקש בהזמנה אינו יכול להתקיים, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

מדיניות ביטולים

 1. חוות הגמלים רשאית לבטל טיול לאחר רכישתו כתוצאה משיקולים פנימיים או כתוצאה מכל סיבה אחרת. 
 2. ניתן לבטל את ההזמנה במייל בלבד (בכתובת: [email protected]) ללא כל חיוב עד 24 שעות לפני מועד תחילת הטיול שהוזמן. במקרה של ביטול לאחר מועד זה או אי הגעה לטיול, או איחור בהגעה.תחויבו במחיר המלא של הזמנתכם.
  3. במקרה בו הלקוח מבטל את ההזמנה בהתאם למדיניות הביטולים האמורה, על הלקוח לקבל אישור לבקשת הביטול כהוכחה לביטול.

סודיות מידע

 1. על-מנת להגן על סודיות המידע של כלל הלקוחות מופעל באתר פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר.
 2. פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים במאגרי החברה. שאר הפרטים, לרבות מייל ומספר טלפון נשמרים לצורך תיעוד ושיווק (ייתכנו הודעות מייל ו-SMS).
 3. הנהלת האתר לא תמסור את פרטי הלקוח, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  •  אם תידרש לעשות זאת עפ"י צו שיפוטי ו/או לפי דין.
  •  אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה.
  •  אם תארגן חוות הגמלים בנגב את פעילותה במסגרת גוף אחר, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – הנהלת האתר תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את פרטי הלקוח ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • אם תועלה טענה או יתעורר החשד כי ביצע הלקוח מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
  • אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות חוות הגמלים בנגב, כגון: העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים ו/או המעורבים בהפעלת הפעילות התפעולית השיווקית של החווה.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, בקוד המקור וכל מידע אחר הכלול בו שמורות ל"Oversight – פתרונות אינטרנט, פיתוח ומדיה" – עסק האחראי לבניית אתר זה.
 2. אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג או לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור ו/או להשכיר ו/או לאחסן כל תוכן מאתר אינטרנט זה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא אישור מפורש בכתב מראש של הנהלת האתר.

הוראות והגבלות

 1. יש להגיע עד חצי שעה לפני שעת היציאה לטיול עם נעליים סגורות ומכנסיים ארוכים.
 2. חובה להישמע להוראות המדריך לפני הטיול ובמהלכו.
 3. ילדים עד גיל 12 ירכבו על הגמלים עם מלווה מבוגר בלבד.
 4. נשים בהיריון והסובלים מבעיות גב כרוניות אינם מורשים לרכוב.

סמכות שיפוט

מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל.